O nás

Územné bytové družstvo HORNÁD Košice  vzniklo vyčlenením zo Stavebného bytového družstva I Košice na základe § 49 zák. č. 176/90 Zb. ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 6.júla 1990. Riadi sa prijatými stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi. ÚBD Hornád je členom Slovenského zväzu bytových družstiev.

Hlavná činnosť bytového družstva spočíva:

 • prevádzka bytových a nebytových objektov
 • zabezpečenie služieb spojených s bývaním
 • zabezpečovanie služieb externými dodávateľmi  potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • prenájom nebytových priestorov           
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • zabezpečenie úveru zo ŠFRB,PSS a komerčných bánk
 • výhodné poistenie bytových domov na základe zmluvy medzi Allianz a SZBD
 • krížové poistenie medzi vlastníkmi navzájom 
 • prístup na kartu Vášho bytu cez informačný portál
 • vedenie bankových účtov  pre každý bytový dom samostatne
 • správa o činnosti správcu pre každý bytový dom

S komplexným výkonom správy bytov úzko súvisí aj zabezpečovanie opráv, údržby, rekonštrukcií a modernizácií bytov, spoločných a nebytových priestorov domov. Naše bytové družstvo má v správe. deväť domov so 424 bytmi a 15 nebytových priestorov.

Jednou z priorít nášho bytového družstva je už viac rokov celková revitalizácia bytových domov v oblasti nášho pôsobenia. Ako dlhoročný správca  aktívne poukazujeme na nutnosť obnovy bytového fondu, pretože sa už po niekoľkých rokoch od výstavby objavovali na týchto stavbách systémové poruchy, ktoré vážne ohrozovali bezpečnosť využívania týchto stavieb. Závažným problémom, ktorý si vyžadoval komplexnú rekonštrukciu bytových domov bolo výrazné zvyšovanie cien médií nutných na zabezpečenie riadneho bývania, a to hlavne tepla a teplej úžitkovej vody. V rámci výstavby družstevných bytových domov nebola venovaná potrebná pozornosť  tepelnej ochrane bytových domov, vzhľadom na v tom čase nízke ceny energií.

Obnovou bytového domu sa má zabezpečiť splnenie základných požiadaviek na stavby. Bytové domy realizované panelovými technológiami v súčasnosti už nevyhovujú platným požiadavkám na tepelnú ochranu a energetickú náročnosť. To znamená, že obnova budov musí zahŕňať aj zlepšenie tepelno-izolačných vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií, ktoré oddeľujú vykurované priestory od nevykurovaných. Nové fasády na zateplených domoch dávajú nový vzhľad našim sídliskám, ktoré sú farebnejšie, krajšie, a čo je veľmi dôležité, hlavne energeticky menej náročnejšie. S individuálnymi stavebnými úpravami v bytoch vytvárajú tak moderné bývanie.

Realizácia komplexnej obnovy bytových domov je pomerne nákladná investícia. Vložené prostriedky sa však postupne vrátia späť. Na obnovu bytových domov zabezpečujeme prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z Prvej stavebnej sporiteľne, zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky  a  z komerčných úverov. Do konca roka 2012 sme zabezpečili finančné prostriedky pre bytové domy v objeme 1 100 000,-€. V tomto trende samozrejme chceme pokračovať i v budúcnosti a zároveň zachovať úroveň dosahovaných výsledkov s cieľom zabezpečovať všetky služby tak, aby boli komfortné pre všetkých vlastníkov i nájomcov bytov. Svoje služby chceme skvalitňovať pri čoraz viac sa rozširujúcej konkurencii a snažiť sa v čo najväčšej miere o spokojnosť vlastníkov, a tým ich udržať vo svojej správe.